* Algemene Voorwaarden *

by Janice Living is een winkel met een assortiment in mode, wonen en kado-artikelen Wij stellen ons als doel om onze klanten, te voorzien van  kwalitatief hoogwaardige producten. Speerpunten van onze organisatie zijn; kwaliteit, regionaliteit, en een klantgerichte service.

Artikel 1 – Algemeen
Door het enkel plaatsen van een order en/of de ontvangst van de geleverde goederen aanvaardt de koper/opdrachtgever de onder-havige Algemene Leveringsvoorwaarden en geeft, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen, aan akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Leverings-voorwaarden. Koper/opdrachtgever aanvaardt dat eventuele leveringsvoorwaarden van koper/opdrachtgever derhalve uitgesloten worden.

Artikel 2 – Aanbiedingen/offertes
2.1 Aanbiedingen/offertes van by Janice Living in welke vorm dan ook zijn immer vrijblijvend. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Alle prijzen aangeboden door by Janice Living zijn in Euro’s, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW (of anders aangegeven). by Janice Living is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.
2.3 by Janice Living behoud zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel te annuleren.

Artikel 3 – Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen by Janice Living en koper / opdrachtgever komt tot stand op het moment van aanvaarding van een order door by Janice Living.
3.2 De overeenkomst tussen by Janice Living en koper / opdrachtgever zal weergegeven worden in een opdrachtbevestiging. Gewenste wijzigingen vanuit de koper/opdrachtgever in de overeen- komst dienen tijdig door koper/opdrachtgever via te doen gebruike- lijke weg bij by Janice Living gemeld te worden. Wijzigingen zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van de kant van by Janice Living.
3.3 Het onverhoopt niet plaats vinden van een opdrachtbevestiging, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overeenkomst. Mee- geleverde pakbon zal in dit geval de overeenkomst weergeven. In die gevallen dat een overeenkomst geen opdrachtbevestiging/pakbon vereist, geeft de factuur de overeenkomst weer.
3.4 De overeenkomst is slechts geldig op de producten/diensten weergegeven op de opdrachtbevestiging dan wel pakbon en of factuur.

Artikel 4 – Melding van gebreken
4.1 Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte van de order gemeld te worden aan by Janice Living. Overige gebreken dienen binnen gerede tijd na ontdekking of binnen de tijd waar binnen deze gebreken redelijkerwijs ontdekt hadden moeten worden gemeld te worden. Na verstrijken van voormelde termijnen vervalt het recht voor koper/opdrachtgever zich op enig gebrek te beroepen. Het is na verstreken termijnen geheel ter beoordeling van by Janice Living of een melding van een gebrek als nog geaccepteerd wordt. Uit eventuele acceptatie na gestelde termijn kunnen geen toekomstige rechten ontleend worden.
4.2 Bij discussie over een volgens art. 4.1 correct aangemeld gebrek, heeft by Janice Living immer het recht om foto’s van de aangaande producten op te vragen. Opgevraagde foto’s dienen duidelijk en volgens de aanwijzingen van by Janice Living gemaakt te worden. Koper/opdrachtgever beslecht bij in gebreke blijven van het voorzien in correct foto materiaal, de discussie ten voordele van by Janice Living. Bij discussie over grotere partijen, het begrip grotere partijen is volledig ter discretie van by Janice Living in te richten, is by Janice Living gerecht om de partij bij koper/opdrachtgever na aflevering te inspecteren, om zo geschil te beslechten. Inspectie zal binnen redelijk haalbare termijn geschieden, met in achtname van de bederfelijkheid van de ter discussie staande producten.
4.3 Onder gebreke is te verstaan, afwijking in gewicht, afwijking in getal, grove afwijking in maat, of een afwijking in kwaliteit van het door de klant redelijkerwijs te verwachten product.
4.4 Goederen die in gebreke zijn, blijven eigendom van by Janice Living. Koper/Opdrachtgever heeft het recht om deze goederen, mits volgens art. 4.1 tijdig in gebreke gemeld, in zijn geheel retour aan te bieden aan by Janice Living, en na retournering van de factuur te laten schrappen. Tevens behoudt by Janice Living zich het recht om de in gebreke zijnde goederen zonder opgave van reden retour te nemen, en na retournering van de factuur te schrappen.

4.5 Koper/opdrachtgever heeft het recht vervanging te eisen mits het gebrek niet te gering is. Vervanging kan slechts geëist worden als er binnen redelijke termijn door by Janice Living in vervanging voorzien kan worden. Tevens dient er een redelijke verhouding te zijn tussen de schade van het gebrek en de door by Janice Living te maken kosten om in vervanging te voorzien.
4.6 Alle andere mogelijke oplossingen aangaande het verwerken van correct, volgens art. 4.1, aangemelde in gebreke zijnde goederen gebeurt uitsluitend met de goedkeuring van by Janice Living

Artikel 5 – Ontbinding van de overeenkomst
5.1 Indien de koper/opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie van de koper/opdrachtgever of aangevraagde of verkregen surseance van betaling van de koper/opdrachtgever, heeft verkoper / opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle door verkoper/opdrachtnemer verder toekomende rechten. In vorenbedoelde gevallen zullen voorts alle vorderingen op de koper/opdrachtgever terstond ten volle opeisbaar zijn.
5.2 by Janice Living heeft, wanneer de overeenkomst met koper / opdrachtgever op de voet van art. 5.1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 6 – Betaling
6.1 Betaling voor geleverde goederen dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum middels het afgeven van een toestemming door koper/opdrachtgever tot automatische incasso. Afwijking hiervan kan slechts na schriftelijke instemming van by Janice Living
6.2 Alle betalingen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen in de week na levering gefactureerd / geïncasseerd worden.
6.3 Geleverde producten blijven eigendom van by Janice Living totdat betaling plaats heeft gevonden.
6.4 Koper/opdrachtgever is in verzuim op de dag na de dag waarop betaling had moeten plaatsvinden.
6.5 Online bestellingen dienen altijd vooraf betaald te worden. Kopen op factuur is alleen mogelijk na afspraken hierover met by Janice Living. by Janice Living behoudt zich het recht indien koper/ opdrachtgever in verzuim is om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen ten laste van de koper/opdrachtgever. Onder deze kosten kunnen naast kosten voor incasso, gerechtsdeurwaarders en advocaten ook salaris kosten van personeel van by Janice Living vallen. Voor de berekening van de kosten zal gebruikt gemaakt worden van het incassotarief geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.
6.6 Op alle in verzuim zijnde vorderingen zal de op dat moment geldende wettelijke rente voor handelstransacties van toepassing zijn.
6.7 Door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper/opdracht gever uitdrukkelijk, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8 – Retouren.
8.1 Producten die retour genomen dienen te worden, dienen op deugdelijke wijze als zodanig door koper/opdrachtgever aangeboden te worden. Alle retour aangeboden producten dienen op de voor het product van toepassing zijnde temperatuur opgeslagen te worden.

Artikel 9 – Overige bepalingen
9.1 by Janice Living behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) in verband met geleverde producten uitdrukkelijk voor.
9.2 Op alle overeenkomsten gesloten door by Janice Living is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse wettekst is maatgevend.

Contactgegevens:

by Janice Living

KvK nummer :  67237797

Brugstraat 18

7731 CT  OMMEN

Email :  <contact@janice-living.nl>

Tel.nr. : 0529 – 222 550

Website : https://www.jance-living.nl

by JANICE-LIVING.NL – copyright © 2020